Presentacion que ejemplifica lo que no hay que hacer

 Technology

 8 views
of 8

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
1. És real l’igualtat entre llengües? 2. Les llengües al món: - Al món es parlen aproximadament 6.000 llengües. - Segons la UNESCO, al voltant del 50% de les…
Share
Transcript
 • 1. És real l’igualtat entre llengües?
 • 2. Les llengües al món: - Al món es parlen aproximadament 6.000 llengües. - Segons la UNESCO, al voltant del 50% de les llengües estan en perill de desaparició. - D’aquestes 6.000 llengües només 300 tenen més d’un milió de parlants. - Només un 10% de les llengües del món tenen un sistema d’escriptura. - El 90 % del contingut d'Internet està reduït a 12 llengües.
 • 3. Som realment respectuosos amb les altres llengües? Tot i que al món només un 10% dels estats és monolingüe, la majoria de llengües no són oficials i no tenen cap mena de protecció en front de les llengües majoritàries. Això fa que en moltes ocasions, en cas de migracions, amb el pas de dues generacions es perdi la llengüa dels migrants, fent així que els padrins i els néts no s’entenguin.
 • 4. Les llengües més parlades: Les quatre llengües més parlades al món són: - El Xinés (Mandarín) - L’Espanyol - L’Anglés - L’Hindi
 • 5. Quines llengües parlen els immigrants a Catalunya? L’alemany, l’anglés, l’àrab, l’amazic, el castellà, el francès, l’hindi, l’italià, el mandinga, el panjabi, el portuguès, el quítxua, el romanès, el rus, el tagal, l’ucraïnès, l’urdú, el xinès mandarí, etc.
 • 6. Exemples aclaridors a Mèxic: A l’estiu del 2012, 64 dels 364 dialectes indígenes de Mèxic estaven en alt risc de desapareixer a causa del reduït nombre de parlants d’aquests dialectes i l’introducció de l’Espanyol dins la seva cultura. Fins i tot el náhuatl, la llengua del antic Imperi Azteca, es veu en problemes per la dispersió dels seus parlants.
 • 7. Webgrafia: He consultat els següents links: http://www.informador.com.mx/cultura/2012/390586/6/existe- riesgo-de-desaparicion-de-64-lenguas-indigenas.htm http://www10.gencat.cat/casa_llengues/AppJava/ca/diversitat/d iversitat/index.jsp http://www.youtube.com/watch?v=p8-K7IloTCk
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks