Kopi daripada telekom malaysia

 Makroökonomie

 7 views
of 9

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Kopi daripada telekom malaysia
Share
Tags
Transcript
    Bagi memastikan kepimpinan yang cemerlang, Syarikat mempunyai Program Peningkatan Prestasi Lembaga Pengarah (BPIP) dan pelbagai modul latihan untuk ahli-ahli lembaga pengarah. Ia juga mengikuti perkembangan amalan-amalan terbaik global dan menggunapakainya dalam rangka urus tadbir korporat. Secara kolektif, langkah-langkah ini memastikan proses-proses dan sistem-sistem dalaman TM selaras dengan peningkatan kecekapan, ketelusan dan kebertanggung  jawaban. ETIKA PERNIAGAAN Kod E tika Perniagaan TM (CBE) menekankan ‘integriti tanpa kompromi’ dalam semua urusan dengan semua pihak berkepentingan, termasuk pesaing. Selari dengan CBE, semua Pengarah Eksekutif, barisan pengurusan dan anggota diwajibkan mengisytiharkan harta masing-masing dan kepentingan dalam Kumpulan secara tahunan. Kod ini juga mempunyai garis panduan yang jelas bagi menangani perdagangan orang dalam. ETIKA PEROLE h  AN & PEMBEKAL TM berinteraksi secara terbuka dan telus dengan pembekal- pembekal, selaras dengan etika perolehan untuk melindungi reputasi korporat kumpulan dan persepsi pasaran. Etika Perolehan turut menyediakan saluran yang selamat untuk anggota dan pembekal melaporkan sebarang tindakan yang tidak beretika yang akan ditangani dengan tegas. Tahap kepuasan pembekal dalam interaksi mereka dengan anggota TM dinilai melalui kaji selidik berkala secara dalam talian. Dalam kaji selidik untuk tahun 2009, TM mencatatkan 8.0 dalam penilaian ini, iaitu peningkatan daripada 7.3 markah daripada 10 yang diperoleh dalam tahun 2008. Tambahan pula, TM menyokong dan melindungi pembekal- pembekalnya dengan memastikan undang-undang sentiasa dipatuhi, contohnya pensijilan. TM juga telah memberikan latihan bukan sahaja kepada anggota tetapi para kontraktor yang terlibat di dalam projek HSBB. Pada tahun 2009, sejumlah 766 daripada 800 pembekal/kontraktor Jadual Kerja Harian telah dilatih dalam bidang teknologi fiber. TM juga melancarkan Program Pembangunan Pembekal selama tiga tahun bagi memastikan kontraktor luar tempatan mempunyai keupayaan dan kemampuan untuk menyandang tugasan berkaitan HSBB. Kumpulan secara tidak langsung mempromosi pembekal- pembekalnya dengan bekerjasama rapat dengan Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia) dalam pelbagai inisiatif untuk perusahaan kecil dan sederhana melalui anugerah dan sesi latihan. TM juga menyediakan portal web khusus bagi memenuhi keperluan segmen ekonomi yang penting ini. PENGURUSAN RISIKO Pengurusan risiko sangat penting untuk memastikan kualiti perkhidmatan tanpa gangguan dan melindungi nilai pemegang saham. Bagi mengurus dan menangani risiko, Unit Pengurusan Risiko Kumpulan telah mewujudkan program Pengurusan Risiko Perusahaan (ERM) yang mantap. Ini memastikan semua risiko utama dapat dikenalpasti dan sistem-sistem dalaman yang perlu boleh diambil untuk mengawalnya. Untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh dalam amalan- amalan pengurusan risiko dalam Syarikat, TM mewajibkan s e m u a e k s e k u t i f u n t u k m e n y e m p u r n a k a n k u r s u s  e-pembelajaran Pengurusan Risiko Perusahaan TM, meletakkan ia sebagai salah satu ukuran Petunjuk Prestasi Utama (KPI) dalam Kad Skor Imbang. h UBUNGAN DENGAN PELABUR TM sentiasa mengadakan dialog secara berterusan dengan para pemegang saham dan golongan pelabur menerusi program hubungan pelabur yang dirancang secara teratur. Unit Hubungan Pelabur menyalurkan maklumat berkaitan kepada pelabur tepat pada masanya berkenaan strategi-strategi, prestasi dan aktiviti-aktiviti perniagaan utama Kumpulan yang terkini. Semua komunikasi dengan pasaran modal adalah tertakluk kepada polisi dan garis panduan hubungan pelabur bagi memastikan pematuhan kepada amalan-amalan terbaik. Antara inisiatif- inisiatif penting hubungan pelabur termasuklah pengumuman keputusan kewangan setiap suku tahun, Hari Penganalisis Tahunan, perjumpaan empat mata, panggilan persidangan dan persidangan pelabur. Maklumat mengenai prestasi kewangan Kumpulan juga terdapat di laman web; dan sebarang maklumbalas adalah dialu-alukan menerusi investor@tm.com. my. Pada tahun 2009, Mesyuarat Agung Tahunan TM ditauliahkan sebagai terbaik bagi pemegang-pemegang saham di kalangan syarikat-syarikat senaraian awam oleh Badan Pengawas Pemegang Saham Minoriti (MSWG). MSWG juga menganugerah - kan TM sebagai salah satu daripada lima syarikat senaraian awam terbaik dari segi urus tadbir korporat. PELANGGAN Tanggungjawab TM terhadap para pelanggannya ialah untuk membekalkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi bagi memenuhi kepuasan mereka dari segi penawaran produk.  Anggota-anggota telah dilatih untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan, manakala perkhidmatan atas talian dan saluran-saluran interaktif terus diperluaskan dan dinaiktaraf demi menawarkan perkhidmatan yang lebih banyak, lebih baik dan lebih pantas. Bagi memastikan kepuasan khidmat pelanggan yang berterusan, maklumbalas atas talian digalakkan dan kaji selidik bersemuka dijalankan pada setiap suku tahun. Manakala kumpulan sasaran dan panel-panel penasihat diwujudkan bagi mengenalpasti permintaan dan kehendak pasaran yang berubah-ubah. Laporan Tahunan 2009 TELEKOM MALAYSIA BER h  AD INISIATIF-INISIATIF UTAMA Ta N ggu N gja W a  B K O r PO ra T TANGGUNGJAWAB K o RP o RAT DI TEMPAT KERJA TM meletakkan nilai yang tinggi ke atas para anggotanya dan usaha-usaha telah diambil untuk mempertingkatkan tahap kepuasan dan kesejahteraan mereka, yang menghasilkan tahap produktiviti yang lebih tinggi. Hasil daripada budaya mementingkan anggota, TM telah dinamakan sebagai salah satu daripada 10 Majikan Terbaik di Malaysia 2009 oleh Hewitt  Associates . TM juga telah memenangi Anugerah Tanggungjawab Sosial Korporat Perdana Menteri 2009 yang berprestij bagi kategori Amalan Tempat Kerja Terbaik. LATI h  AN & PEMBANGUNAN KENDIRI TM menekankan budaya kecemerlangan prestasi. Semua anggota dikehendaki menjalani program latihan berstruktur sekurang-kurangnya 40 jam setahun, manakala para eksekutif mempunyai pilihan tambahan untuk meningkatkan kemahiran mereka menerusi program SmartOrange; dan pengurusan kanan dihantar ke kursus-kursus lanjutan di institusi-institusi perniagaan terkenal seperti IMD, INSEAD dan Harvard, selain melengkapkan program pembangunan pengurusan kanan  –  setaraf dengan ijazah sarjana  –  yang dikelolakan oleh Universiti Multimedia, Universiti Warwick dan Universiti Strathclyde di United Kingdom. Dalam era Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (HSBB), latihan dan pembangunan diteruskan bagi memastikan kesediaan anggota kami. Pelbagai modul latihan bagi HSBB dan kursus berkenaan IP telah dilaksanakan pada tahun lalu.  Anggota  – anggota yang menunjukkan prestasi cemerlang akan dimasukkan ke dalam kumpulan berbakat dan diberi peluang bagi mempercepatkan lagi pembangunan potensi mereka. Setakat ini, sejumlah 150 anggota telah dikenalpasti sebagai anggota berprestasi cemerlang, 37.3% adalah di bawah umur 35 tahun. TM juga menekankan konsep bimbingan. Beberapa program telah dijalankan untuk melatih pengurus-pengurus pembimbing bagi mengintegrasikan bimbingan ke dalam perkembangan kepimpinan TM. INTERAKSI DENGAN ANGGOTA TM percaya kepada komunikasi dua hala yang efektif dengan anggotanya. Anggota-anggota baru akan diberikan sebuah buku panduan yang menjelaskan terma-terma dan syarat-  syarat pekerjaan dan diwajibkan menghadiri kursus pengenalan. Pada mana-mana tahap di dalam kerjaya mereka, anggota- anggota mempunyai peluang yang banyak untuk menyalurkan maklumbalas kepada ketua masing-masing. Mereka juga digalakkan untuk menghantar emel untuk sebarang pertanyaan dan pendapat kepada Komunikasi Korporat Kumpulan, dan menerima maklum balas daripada pihak-pihak yang berkaitan. Forum sembang di Intranet juga diwujudkan bagi menggalakkan interaksi antara anggota. Lebih kurang 15 anggota dari seluruh negara dipilih secara rawak untuk menghadiri sesi ‘Teh Tarik’ bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan yang diadakan setiap bulan. Beliau sendiri juga mengadakan lawatan berkala ke pejabat-pejabat operasi negeri dan membentangkan keputusan kewangan Kumpulan; sesi taklimat ini disiarkan secara langsung ke semua pejabat-pejabat operasi negeri di seluruh negara. Anggota juga sentiasa dimaklumkan berkenaan perkembangan terkini Kumpulan melalui makalah bercetak dan elektronik. Inisiatif-inisiatif ini telah mendatangkan kesan yang positif, seperti yang digambarkan oleh keputusan Kaji Selidik Kepuasan Anggota. Dalam tahun 2009, TM mencatatkan keputusan 8.5% berbanding 8.6% pada tahun 2008. Dato’ Zamzamzairani Mohd Isa, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan bertemu anggota di sebuah cawangan TMpoint di Melaka. Lawatan ‘Turun Padang’ ini sebahagian daripada Employee Engagement Programme Dato’ Zamzamzairani Mohd Isa, Ketua Pegawai Eksekuti f Kumpulan menikmati sarapan pagi bersama 15 anggota semasa ‘Sesi Teh Tarik bersama GCEO’   Laporan Tahunan 2009 TELEKOM MALAYSIA BER h  AD KESI h  ATAN & KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA Salah satu komponen penting dalam kesejahteraan anggota adalah aspek kesihatan dan keselamatan mereka. Ini dilaksanakan di TM melalui Polisi Keselamatan, Kesihatan, Pekerjaan dan Alam Sekitar (OSHE) yang menggalakkan anggota untuk membudayakan konsep ‘Fikir tentang Keselamatan, Bekerja dengan Selamat dan Jaga Kes elamatan’. Pada Jun 2009, Seminar OSHE yang pertama semenjak Jabatan Telekom Malaysia (JTM) diswastakan telah diadakan di Kota Bharu, Kelantan, yang melibatkan pihak Pengurusan dan juga pihak Kesatuan. TM juga memperkenalkan pertandingan di peringkat negeri untuk mencapai rekod bebas kemalangan/ kemalangan sifar. TM sering menganjurkan kempen-kempen keselamatan pekerjaan dan kesihatan di mana doktor-doktor panel Kumpulan memberi ceramah dan pemeriksaan kesihatan percuma. Tumpuan kepada kesihatan telah dipertingkatkan dengan pelaksanaan Pelan Persediaan Menghadapi Pandemik yang efektif, yang menghasilkan sifar jangkitan H1N1 di kalangan anggota TM tahun lepas. Dalam mewujudkan persekitaran kerja yang lebih selamat, sejumlah 2,065 anggota daripada pelbagai bahagian dan unit telah menghadiri kursus- kursus OSHE, manakala seramai 7,091 kontraktor telah terlibat dalam Program Pasport Keselamatan NIOSH-TM. KEBAJIKAN & FAEDA h PEKERJA TM menjaga kebajikan para anggotanya dengan menyediakan  perlindungan insurans kesihatan peribadi; faedah perubatan keluarga; pinjaman perumahan, kereta dan komputer; dan kemudahan sosial dan rekreasi termasuk gimnasium yang serba lengkap. Anggota yang menghadapi masalah peribadi atau berkaitan dengan kerja boleh mendapatkan bantuan kaunseling melalui Program Bantuan Anggota (EAP). Mengenalpasti keperluan anggota untuk mengimbangkan antara kerjaya dan komitmen keluarga, Kumpulan telah mengambil langkah awal untuk mencuba dan menerapkan konsep teleworking . Seramai lebih kurang 140 anggota dari bahagian Jualan Perusahaan dan Kerajaan terlibat dalam percubaan untuk menguji keberkesanan teleworking menggunakan teknologi ICT terkini untuk memastikan mereka tetap terhubung. Bagi memenuhi keperluan ibu-ibu yang mempunyai anak-anak kecil, terdapat pusat penjagaan anak- anak di Menara TM dan di Kolej Multimedia, Taiping. INTERAKSI DENGAN KESATUAN  Anggota-anggota bukan eksekutif TM diwakili oleh tiga kesatuan sendiri iaitu Kesatuan Pekerja-pekerja Telekom Kebangsaan (NUTE), Kesatuan Pekerja-pekerja Telekom Sabah (SUTE) dan Kesatuan Pekerja-pekerja Telekom Sarawak (UTES), masing-masing mewakili anggota bukan eksekutif TM di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. TM mengadakan dialog secara terbuka dengan ketiga-tiga kesatuan ini dari semasa ke semasa, memaklumkan mereka tentang perubahan ketara dalam perniagaan dan menyelesaikan perkara-perkara berkaitan perjanjian-perjanjian kolektif atau isu-isu operasi. National Joint Council (NJC) dan Standing Committee (SC), kedua-duanya diwakili oleh TM dan kesatuan-kesatuan secara saksama, menjadi pengantara bagi sebarang isu. NJC mengadakan sekurang-kurangnya empat mesyuarat setahun, manakala SC bersidang untuk menangani perkara-perkara yang gagal diselesaikan di peringkat permulaan, atau apabila terdapat kesangsian dalam penafsiran perjanjian kolektif. Hubungan baik dengan kesatuan dikukuhkan lagi dengan menjemput wakil-wakil mereka ke aktiviti-aktiviti dan acara- acara anjuran Syarikat. Salah sebuah sesi pemeriksaan kesihatan anggota dianjurkan oleh Klinik-klinik panel TM semasa sebuah kempen kesihatan Tan Sri Datuk Seri Lee Lam Thye di pameran OSHE TM Laporan Tahunan 2009 TELEKOM MALAYSIA BER h  AD INISIATIF-INISIATIF UTAMA Ta N ggu N gja
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks