Kinh nghiem di Sapa

 Mikroökonomie

 9 views
of 3

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Kinh nghiem di Sapa
Share
Tags
Transcript
  Kinh nghiệm du lịch Sapa mùa hè Kinh nghiệm thú vị khi đi du lịch mùa hè ở Sapa Không gì tuyệt vời hơn khi lên Sapa tránh nóng vào mùa hè. Đy là m!t "i#m $u l%&h n'i ti(ng) mời *+n &ùng ,rav-lapa &/p nh/t nh0ng kinh nghiệm m1i nh2t &ho &huy(n "i này nh3.Sapa &á&h 4à 5!i 678 km) kh9 h/u : "y th;ờng mát m<) vào mùa hè) trời không n=ng g=t &>n mùa "ông) nhiệt "! ?u@ng th2p) &ó nAm &ó *Ang tuy(t &h9nh vì th( nên "y &ó th# &oi là nơi "i $u l%&h r2t hBp lC &ho *+n "# tr@n &ái nóng mùa hè này.Dhuyên mE& ?in &ó F @ kinh nghiệm vG $u l%&h Sapa ?in &hia < v1i &á& *+n. DhH& &á& *+n &ó F &huy(n nghI hè th/t thH v%. Phương tiện đi lại ,J 4à 5!i *+n &ó  ph;ơng tiện là tàu hLa và ?- ô tô "# lên "(n SapaM Tàu hỏa  N!t ngày &ó O &huy(n kh:i hành 4à 5!i P Qào Dai và ng;B& l+i v1i &á& giờ &h+y làM FRhO8) 8h6) FhF8 và Fh8. T+n U m2t V ti(ng "# lên "(n Qào Dai. Wào &á& mùa &ao "i#m *+n nên liên hệ tr;1& v1i &á& "+i lC *án v3 tàu "i Sapa "# "Xt v3 khY hZi) tránh tr;ờng hBp *+n U không th# mua v3 vG 4à 5!i.   [iá v3 m!t &hiGu 45 P Qào Dai $ao "!ng tJ 8.888 "Zng\ng;ời "(n ]8.888 "Zng\ng;ời tùy th-o v3 mà *+n l^a &h_n là gi;ờng n`m hay gh( ngZi. T+n nên ra thng ga 4à 5!i "# mua v3) t@t nh2t là tr;1& "ó khobng 6c ngày) n(u "i ";B& vào &á& ngày trong tudn thì U không lo *% h(t v3. 5(u mua gi;ờng n`m) *+n &ó th# &h_n tdng F "# $e $àng $i &huy#n. 5(u "i &ùng gia "ình) hfy "Ang kC &b m!t khoang "# thu/n tiện trong việ& ubn lC hành lC.    Đi#m l;u C "X& *iệt) *+n phbi "_& k thông tin trên v3 vG @ toa) @ ph>ng) tránh tr;ờng hBp nhdm ln j&ùng @ ph>ng nh;ng khá& @ toa U r2t phiGn phY& khi *+n "'i l+i au "ó.   ,J ga Qào Dai *+n "i ?- *u lên Sapa v1i giá khobng 8.888 "Zng\ng;ời. ! t"  T+n &ó th# l^a &h_n m!t trong  hfng ?- ";B& "ánh giá là t@t nh2t hiện nay &ho hành trình 4à 5!i  P Qào Dai là ?- Wi-t*u và ?- 4;ng ,hành. - gi;ờng n`m) "iGu h>a v1i giá v3 khá mGm) &hiGu 4à 5!i c Qào Dai trung *ình là F8.888 "Zng "(n FV8.888 "Zng\ ng;ời) tJ Qào Dai lên Sapa là 8.888 "Zng\ng;ời.   Dhuyên mE& &ó lời khuyên v1i &á& *+n &ó &on nhL "i &ùng thì nên l^a &h_n ph;ơng tiện là tàu hLa vì "! an toàn &ao hơn &ng nh; không *% g> *> nh; ô tô) nh2t là &á& *+n *% ay ô tô vì ";ờng lên Sapa r2t $@& và uanh &o.,+i Sapa) n(u *+n &ó nhu &du t^ mình lái ?- "i khám phá &á& "%a "i#m vui &hơi thì *+n &ó th# thuê ?- máy "# &h "!ng "i l+i v1i giá khobng tJ F8.888 "Zng "(n 88.888 "Zng\ngày j?Ang *+n t^ "'. Kh#ch $ạn  Sapa &ó r2t nhiGu khá&h +n v1i nhiGu mY& giá khá& nhau "# *+n &ó th# l^a &h_n. Đ=t nh2t là Wi&toria) Dhu Qong) khá&h +n h+ng vJa &ó Sapa Wi-) Tam*oo) 4oli$ay) qanipan Wi-... h+ng &hun &ó khá&h +n Sapa) Sapa Star Qight) Dông "oàn... Dá& khá&h +n này "Gu &ó giá &b phù hBp th-o lo+i l^a &h_n và r2t &huyên nghiệp.   ,hông th;ờng khá&h +n l1n nào &ng &ó nhà hàng và &ng &ó phE& vE An áng *uss-t mien ph9 j*ao gZm trong tiGn ph>ng) u2t &hI khobng R8.888cF88.888 "Zng\khá&h là trung *ình jAn th-o -t m-nu) hoX& t^ &h_n j la &art thì U "=t hơn) nh;ng "Z An "bm *bo hơn và &ng +&h U hơn. %n  n ángM uán ph: gà ta "@i $iện *(n ?- th% tr2n hoX& vào trong &hB Sapa &ó uán ph: nhà àn An ngon r2t ngon và giá &b phbi &hAng.  n tr;a P t@iM Dó hai uán ";B& nhiGu ng;ời *bn ?Y gi1i thiệu &ó tên là wng hoX& 4oa Đào "Z An ngon)  giá &b vJa phbi hoX& m!t lo+t &á& hàng An : *ên hông nhà thờ Sapa. ĐX& *iệt rau : Sapa r2t ngon) th9&h hBp v1i không kh9 - l+nh vào *u'i t@i *+n &ó th# g_i món lu gà "# An và th;:ng thY& v% ng_t &a rau Sapa. n "êm) vXtM n "Z n;1ng) trYng n;1ng) th%t ?iên L m!t lo+t &á& hàng vIa hè gdn nhà thờ j";ờng "i lên nHi 4àm xZng và "o+n 4Z. S@ l;Bng "Z n;1ng : "y phbi nói là *+t ngàn. 5(u &hI "%nh An th mzi thY m!t 9t thì "bm *bo khi "Yng lên *+n &ng phbi &Ang "y *Eng rZi. Nà n(u &ó &h_n ra m!t @ lo+i "# An thì khi vG *+n U ti(& hùi hEi) *:i "Z n;1ng : Sapa) mzi thY "Gu ";B& tm ;1p v1i h;ơng v% khá& nhau) &hng &ó món nào gi@ng món nào "u.   W9 nh; món *> &u@n &bi mèo) h{ t;ơi &hng h+n) v% "=ng "X& tr;ng &a &bi mèo U làm *+n phbi |nhAn nhó} nh;ng không th# $Jng An) hay & khoai t9m *: tơi ng_t lJ và &b món "/u phE nh^ hơi |khó An} lH& *an "du nh;ng khi u-n rZi thì l+i "m nghiện) rZi thì m!t lo+t &hb &á hZi) &hb tôm) &hb m^&) l>ng phèo) &ơm lam) *9 *ao t~. &'ng  Sapa &ó hàng lo+t &á& uán &as3 v1i vi- tuyệt "{p. T+n &ó th# &h_n m!t uán &as3 ang tr_ng v1i không kh9 t•nh lXng *ên trong &á& nhà hàng hay m!t uán &as3 n`m trên vIa hè) *ên hông nhà thờ) &hB Sapa "# &ó th# thLa Y& ng=m uang &bnh ";ờng ph@ Sapa.   (hơi 5Hi 4àm xZng ng=m nh0ng thbm hoa trên ";ờng "i. Khi t1i Sn Ny) *+n U &ó $%p phóng m=t "# nhìn toàn &bnh thành ph@ tJ trên &ao. 5Hi &ao gdn .888m o v1i m^& n;1& *i#n) n`m : khu trung tm. Tbn Dát Dát c &á&h trung tm khobng F km. Qà *bn làng nghG $u l%&h l1n : Sapa. Wào *bn thAm uan *+n &ó th# mua ";B& nh0ng món uà l;u niệm nho nhL "# vG làm uà &ho ng;ời thn. ,há& T+& là $>ng thá& "' ?u@ng tJ trên &ao) *_t tung tr=ng ?óa nên ";B& g_i tên nh; v/y. ,há& T+& &ó "! &ao hơn 88 m3t) là th;Bng nguZn &a $>ng u@i N;ờng 4oa v1i "! &ao F.V88 m n`m $;1i &hn "èo € uy 4Z. ĐYng trên "Inh nHi 4àm xZng : trung tm th% tr2n Sapa &ó th# nhìn th2y thá& T+& tr=ng ?óa vào nh0ng hôm trời uang và "y &ng là nguZn g@& tên g_i &a thá&.   ,J trên kh- nHi &ao) $>ng n;1& dm dm "' ?u@ng) *_t tung tr=ng ?oá nh; nh0ng "óa hoa vì v/y ";B& ng;ời $n g_i là thá& T+&. Khu v^& ,há& T+& là m!t trong nh0ng nơi tuy(t rơi $ày nh2t t+i Sapa) vào tháng 6 nAm 8FF) khu v^& thá& &ó tuy(t ph $ày t1i trên F8&m.   Ddu Ny &á&h Sapa khobng F7 km. Dy &du n'i ti(ng *`ng $y my này *=& ua &on ông N;ờng 4oa dm ào &uZn &u!n) giờ "f &ó m!t &y &du *`ng gz) v0ng &hfi và an toàn hơn.5(u nh; may m=n "(n vào lH& ;ơng mù &u!n tJ $>ng N;ờng 4oa lên ph k9n Ddu Ny) *+n th2y mình nh; "ang *Zng *Gnh trong my.Tfi "á &' Sapa là khu $i t9&h &ó $iện t9&h khobng V km n`m t+i thung lng N;ờng 4oa) trên "%a *àn *a ?f 4du ,hào) S án và ,b Wan huyện Sa a) tInh Qào Dai.Tfi "á trbi r!ng Vkm‚ v1i gdn 88 kh@i "á là m!t $i &hYng vG ^ ?u2t hiện &a ng;ời tiGn  : "y.    "y ?u2t hiện nh0ng hoa vAn kƒ l+ trên "á v1i nhiGu hình $+ngM */& thang) hình ng;ời) &on ";ờng) &h0 vi(t... &ó nh0ng rfnh tr>n khá gi@ng *i#u t;Bng mXt trời) &ó hình nam n0 giao ph@i c *i#u t;Bng ^ inh ôi) và r2t nhiGu nh0ng v+&h k< l+ m=t.   Tbn ,b Wan j*bn $u l%&h l1n : Sapa v1i $%&h vE hom-tay &ho khá&h $u l%&h.  ,b Wan *+n &ó th# ";B& th;:ng thY& &á& "iệu mHa mang "/m t9&h &h2t $n t!& [iáy và &ó th# tham gia mHa +p &ùng v1i ng;ời $n trong *bn. ,J ,b Wan) *+n &ó th# liên hệ v1i F @ ng;ời $n t!& "# vào *bn ,b hìn "# t/n m=t thAm uan &u@& @ng th;ờng nh/t &a nh0ng ng;ời $n trong *bn &ng nh; tham gia vào &á& tr> &hơi nh; */p *ênh) ?9&h "u~ v1i &á& tr< -m : *bn.   Khi "êm ?u@ng) thành ph@ *3 ?9u tr: nên "{p m!t &á&h huyGn bo. Đi trong ;ơng mù trên nh0ng &on $@&) ngZi ;:i *ên *(p than hZng) An trYng gà n;1ng &h2m v1i *!t nêm U "-m l+i &ho *+n nh0ng &bm giá& th/t tuyệt vời.N!t @ l;u C nhL &ho *+nM n(u au m!t ngày "i &hơi *+n &bm th2y mệt mLi) "Jng ngdn ng+i mà hfy th;:ng thY& ngay $%&h vE t=m lá ng;ời wao và maag- &hn : "y "# ?ua tan "i m_i mLi mệt trong ng;ời. Dhi ph9 F ldn $%&h vE vào khobng 88.888 "Zng\ldn.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks