Su that ve 100 that bai thuong hieu share by ut logs club

 Leadership & Management

 2 views
of 412
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
1. Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này. Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành…
Share
Transcript
 • 1. Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này. Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
 • 2. THÊËT BAÅI THÛÚNG HIÏÅU Söï thaät100 LÔÙN NHAÁT CUÛA MOÏI THÔØI ÑAÏI brand FAILURESThe Truth About The 100 Biggest Branding Mistakes of All Time
 • 3. brand FAILURESThe Truth About The 100 Biggest Branding Mistakes of All Time By Matt Haig Nguyeân taùc:
 • 4. TOÅNG HÔÏP VAØ BIEÂN DÒCH: THAÙI HUØNG TAÂM – MAÏNH KIM NGUYEÃN VAÊN PHÖÔÙC (M.S.) FIRST NEWS NHAØ XUAÁT BAÛN TOÅNG HÔÏP TP. HCM 2004 MATT HAIG THÊËT BAÅI THÛÚNG HIÏÅU Söï thaät 100 LÔÙN NHAÁT CUÛA MOÏI THÔØI ÑAÏI
 • 5. “Con ngûúâi hoåc àûúåc nhiïìu àiïìu böí ñch tûâ trong thêët baåi chûá khöng phaãi tûâ sûå thaânh cöng. Cuöën saách naây thûåc sûå laâ möåt kho baáu, vaâ vúái noá, baån seä tòm àûúåc nhûäng lúâi khuyïn böí ñch” - LAURA RIES, Giaám àöëc RIES & RIES “Àêy khöng phaãi laâ cuöën saách àoåc cho biïët, noá cung cêëp cho baån möåt sûå kiïím nghiïåm vö giaá nhûäng baâi hoåc maâ baån chûa coá àûúåc” - MARKETING MAGAZINE “Möåt taâi liïåu hêëp dêîn, thiïët thûåc chó cho baån caách kinh doanh àïí àaåt hiïåu quaã töëi ûu.” - MARKETING BUSINESS “Qua cuöën saách naây, baån seä nhêån àûúåc ra hiïím hoåa tiïìm êín cuãa möåt thûúng hiïåu saãn phêím maâ baån tûâng cho rùçng noá tiïìm nùng” - INTERNET WORKS “Bêët cûá möåt chuyïn gia marketing naâo cuäng seä thêëy thêåt hûäu ñch khi àoåc cuöën saách naây. Bïn caånh nhûäng cêu chuyïån mang tñnh giaãi trñ, nhûäng baâi hoåc êín sau chuáng laâ thêåt sûå nghiïm tuác. Haäy ruát ra kinh nghiïåm cho mònh tûâ cuöën saách naây” -PATRICK BARWISE, Giaáo sû Maketing, LONDON BUSINESS SCHOOL “ Töi muöën giúái thiïåu cuöën saách naây cho têët caã nhûäng ai quan têm vïì viïåc xêy dûång vaâ phaát triïín thûúng hiïåu” - Dr. PAUL TEMPORAL, chuyïn gia thûúng hiïåu, taác giaã “QUAÃN TRÕ THÛÚNG HIÏÅU CAO CÊËP”
 • 6. CHÛÚNG 1 Thêët baåi - nïìn taãng cuãa Thaânh cöng
 • 7. uaá trònh thiïët lêåp thûúng hiïåu àûúåc phaát triïín àïí baão vïå caác saãn phêím traánh khoãi sûå thêët baåi. Àïí hiïíu roä quaá trònh naây, chuáng ta haäy trúã vïì thïë kyã thûá 19 vúái caác thûúng hiïåu khúãi thuãy. Trong thêåp niïn 1880, caác cöng ty nhû Campbell’s, Heinz vaâ Quaker Oats bùæt àêìu lo lùæng vïì phaãn ûáng cuãa ngûúâi tiïu duâng vïì caác saãn phêím àûúåc saãn xuêët haâng loaåt. Caác àùåc trûng thûúng hiïåu àûúåc thiïët kïë khöng chó giuáp cho nhûäng saãn phêím naây coá chöî àûáng riïng maâ coân laâm giaãm ài nöîi lo cuãa cöng chuáng vïì caác saãn phêím àûúåc saãn xuêët àaåi traâ. Bùçng caách thïm vaâo möåt yïëu töë “nhên baãn” cho saãn phêím, viïåc thiïët lêåp thûúng hiïåu àaä laâm thû giaän àêìu oác cuãa nhûäng ngûúâi mua haâng cuãa thïë kyã 19. Hoå àaä tûâng coá luác àùåt niïìm tin vaâo möåt chuã cûãa haâng thên hûäu thò nay hoå coá thïí àùåt sûå tin tûúãng àoá vaâo tûå thên caác thûúng hiïåu vaâ nhûäng gûúng mùåt tûúi cûúâi cuãa caác Cêåu Ben vaâ Cö Jemima bïn caác kïå haâng. Sûå thêët baåi cuãa caác mùåt haâng saãn xuêët àaåi traâ maâ caác chuã nhaâ maáy lo súå àaä khöng bao giúâ xaãy ra. Caác thûúng hiïåu àaä cûáu chuöåc caái ngaây êëy. Àïën thïë kyã 21, möåt hònh aãnh khaác hùèn xuêët hiïån. Luác naây thò tûå thên caác thûúng hiïåu trúã thaânh vêën àïì. Chuáng trúã thaânh naån nhên cuãa chñnh sûå thaânh cöng cuãa mònh. Khi möåt saãn phêím thêët baåi, löîi hoaân toaân laâ do thûúng hiïåu. Chuáng coá thïí höî trúå cho caác cöng ty nhû McDonald’s, Nike, Coca-Cola vaâ Microsoft xêy dûång nïn nhûäng vûúng quöëc toaân cêìu, nhûng caác thûúng hiïåu cuäng chuyïín thïí caác quaá trònh marketing thaânh möåt quaá trònh xêy dûång nhêån thûác. Coá nghôa laâ, bêy giúâ hònh aãnh laâ têët caã. Ngûúâi tiïu duâng quyïët àõnh mua haâng dûåa trïn nhêån thûác cuãa hoå vïì thûúng hiïåu hún laâ tñnh thûåc tïë cuãa saãn Q
 • 8. 100 thêët baåi thûúng hiïåu lúán nhêët cuãa moåi thúâi àaåi • 7 phêím. Trong khi àiïìu naây coá nghôa laâ caác thûúng hiïåu trúã nïn quyá giaá hún nhûäng taâi saãn hûäu hònh cuãa chuáng vaâ cuäng coá nghôa laâ chuáng hoaân toaân coá thïí àaánh mêët giaá trõ naây bêët cûá luác naâo. Duâ sao thò nhêån thûác cuäng laâ möåt thûá dïî vúä vaâ mong manh. Nïëu hònh aãnh thûúng hiïåu bõ vêëy bêín qua möåt vuå tai tiïëng truyïìn thöng, möåt sûå kiïån gêy tranh luêån hay ngay caã möåt lúâi àöìn àaåi àûúåc rao truyïìn qua Internet thò möåt cöng ty cuäng coá thïí thêëy mònh àang àöëi mùåt vúái nhûäng nguy hiïím cêån kïì. Luác naây caác cöng ty khöng thïí tûå nhiïn maâ thoaát ra khoãi tònh traång naây. Hoå khöng thïí quay ngûúåc thúâi gian trúã vïì vúái thúâi maâ viïåc thiïët lêåp thûúng hiïåu khöng hïì coá nhûäng vêën àïì tûúng tûå. Vaâ hún nûäa, hoå cuäng coá thïí lúán maånh nhanh hún bao giúâ hïët khi saáng taåo àûúåc möåt àùåc trûng thûúng hiïåu àêåm neát. Nhû vêåy, viïåc thiïët lêåp thûúng hiïåu khöng coân àún giaãn laâ möåt caách àïí traánh khoãi thêët baåi nûäa. Noá laâ têët caã, caác cöng ty söëng hay chïët laâ tuây thuöåc vaâo sûác maånh thûúng hiïåu cuãa hoå. Bêët kïí àïën viïåc thiïët lêåp thûúng hiïåu ngaây nay laâ quan troång hún bêët cûá möåt thúâi naâo trûúác àêy, nhiïìu cöng ty vêîn mùæc sai lêìm trong viïåc naây. Trïn thûåc tïë, hoå thûåc hiïån viïåc thiïët lêåp naây tïå haåi hún bao giúâ hïët. Caác thûúng hiïåu vêîn gùåp phaãi thêët baåi trong tûâng ngaây möåt vaâ nhûäng ngûúâi àiïìu haânh cöng ty thûúâng rúi vaâo caãnh tûå mònh phaãi àöëi phoá, luön phaãi “nhûác àêìu” vò nhûäng khoá khùn liïn tuåc êåp àïën. Muåc àñch cuãa quyïín saách naây laâ xem xeát nhûäng thêët baåi àa daång cuãa caác thûúng hiïåu àïí tòm hiïíu nhûäng con àûúâng dêîn duå caác cöng ty ài àïën sai lêìm. Nhû caác vñ duå seä cho thêëy, sûå thêët baåi khöng daânh riïng cho bêët kyâ möåt loaåi hònh kinh doanh naâo caã. Caác gaä khöíng löì toaân cêìu nhû Coca-Cola vaâ McDonald’s cuäng chûáng toã hoå cuäng coá
 • 9. 8 • 100 thêët baåi thûúng hiïåu lúán nhêët cuãa moåi thúâi àaåi thïí mùæc sai lêìm nhû caác cöng ty non núát vaâ nhoã beá vúái quaá ñt kinh nghiïåm marketing. Vaâ cuäng roä raâng laâ caác cöng ty naây khöng chõu hoåc têåp àûúåc chuát gò tûâ nhûäng kinh nghiïåm thêët baåi cuãa caác cöng ty khaác. Thûåc tïë laåi dûúâng nhû uãng höå cho àiïìu ngûúåc laåi. Thêët baåi baãn thên noá vöën laâ möåt cún dõch coá tñnh “lêy nhiïîm”. Dûúâng nhû caác thûúng hiïåu quan saát lêîn nhau vaâ röìi lùåp laåi nhûäng sai lêìm tûúng tûå nhau. Vñ duå nhû khi loaåt nhaâ haâng mang tïn Planet Hollywood vêîn àang phaãi vêåt vaä àïí tòm lêëy möåt chuát lúåi nhuêån thò möåt nhoám caác siïu ngûúâi mêîu, ca sô nöíi danh laåi cho laâ hoå coá thïí bùæt chûúác theo cöng thûác naây vúái quaán caâ phï thúâi trang Fashion Cafeá cuãa hoå maâ khöng cêìn nghiïn cûáu gò hïët. Caác cöng ty bùæt àêìu khöën khöí vúái “höåi chûáng di truá”. Hoå cuäng quaá bêån röån àeo àuöíi sûå caånh tranh àïën nöîi khöng nhêån ra laâ mònh àang hûúáng àïën caác búâ vûåc thùèm. Hoå thêëy caác àöëi thuã caånh tranh daán tïn thûúng hiïåu cuãa mònh cho caác saãn phêím múái, thïë laâ hoå cuäng laâm àiïìu tûúng tûå. Khi thêëy caác àöëi thuã lao vaâo caác thõ trûúâng múái khöng qua thûã nghiïåm, vaâ khöng cêìn chúâ àúåi kïët quaã, vêåy laâ hoå cuäng lao theo caác àöëi thuã. Trong khi nhûäng öng keå Coca-Cola vaâ McDonald’s coá thïí chõu àûång àûúåc nhûäng sai lêìm gêy töín thêët nùång nïì thò caác cöng ty nhoã hún laåi khöng thïí. Àöëi vúái hoå, thêët baåi coá thïí àöìng nghôa vúái caái chïët. Quaá trònh thiïët lêåp thûúng hiïåu àaä tûâng àûúåc thiïët kïë àïí baão vïå caác saãn phêím thò nay laåi êín chûáa àêìy nguy cú. Trong khi nhûäng nguy hiïím naây khöng hoaân toaân coá thïí bõ loaåi trûâ bùçng caách hoåc têåp tûâ nhûäng têëm gûúng tïå haåi cuãa ngûúâi khaác nhûng ñt ra chuáng cuäng coá thïí àûúåc duâng àïí xaác àõnh nhûäng àe doåa chñnh àang nùçm úã àêu.
 • 10. 100 thêët baåi thûúng hiïåu lúán nhêët cuãa moåi thúâi àaåi • 9 Taåi sao caác thûúng hiïåu thêët baåi Trûúác àêy lêu lùæm röìi, caác saãn phêím gaánh chõu traách nhiïåm vïì söë phêån cuãa möåt cöng ty. Khi möåt cöng ty nhêån thêëy lûúång haâng hoáa baán ra cuãa hoå suy giaãm, hoå seä coá kïët luêån rùçng saãn phêím cuãa hoå àang ài vaâo möåt quaá trònh thêët baåi. Ngaây nay moåi viïåc àaä thay àöíi. Caác cöng ty khöng coân àöí löîi cho saãn phêím nûäa maâ laâ cho thûúng hiïåu. Àoá khöng coân laâ löîi cuãa mùåt haâng hûäu hònh trïn kïå nûäa, maâ chñnh laâ caái maâ mùåt haâng àaåi diïån cho - caái úã trong têm trñ cuãa ngûúâi mua. Sûå chuyïín àöíi naây cuãa suy nghô, tûâ àöí löîi cho saãn phêím sang àöí löîi cho thûúng hiïåu, laâ hïå quaã cuãa suy nghô - caãm nhêån – haânh vi tiïu duâng àaä thay àöíi. “Ngaây nay, hêìu hïët caác saãn phêím àïìu àûúåc mua chûá khöng àûúåc baán”, Al vaâ Laura Ries àaä viïët nhû vêåy trong quyïín 22 Quy luêåt Bêët biïën vïì viïåc Thiïët lêåp Thûúng hiïåu. Thiïët lêåp thûúng hiïåu “baán trûúác” saãn phêím hay dõch vuå cho ngûúâi sûã duång. Thiïët lêåp thûúng hiïåu chó àún giaãn laâ möåt caách hiïåu quaã hún àïí baán àûúåc haâng. Mùåc duâ àiïìu naây laâ àuáng nhûng caách nhêån àõnh múái naây cuäng coá nghôa laâ caác saãn phêím hoaân haão vêîn coá thïí phaãi chõu thêët baåi vò kïët quaã thiïët lêåp thûúng hiïåu töìi. Vò vêåy, cuâng vúái nhûäng tûúãng thûúãng, viïåc thiïët lêåp thûúng hiïåu cuäng êín chûáa nhiïìu nguy cú. Scott Bedbury, phoá töíng giaám àöëc àùåc traách marketing cuãa Starbucks, phaãi thûâa nhêån laâ ngûúâi tiïu duâng khöng thûåc sûå tin rùçng coá sûå khaác biïåt lúán giûäa caác saãn phêím. Àiïìu naây coá nghôa laâ caác thûúng hiïåu cêìn phaãi thiïët lêåp nhûäng ‘liïn kïët caãm tñnh’ vúái khaách haâng cuãa chuáng.
 • 11. 10 • 100 thêët baåi thûúng hiïåu lúán nhêët cuãa moåi thúâi àaåi Nhûng duâ sao thò caác caãm nhêån cuäng khöng nïn bõ tröån lêîn. Möåt khi möåt thûúng hiïåu àaä thiïët lêåp àûúåc möëi giao kïët cêìn thiïët, noá cêìn phaãi àûúåc quaãn lyá möåt caách cêín troång. Chó möåt bûúác sai lêìm, coá thïí laâ ngûúâi tiïu duâng seä khöng sùén loâng tha thûá. Àoá laâ laâ lyá do taåi sao maâ cuöëi cuâng caác thûúng hiïåu laåi thêët baåi. Möåt àiïìu gò àoá àaä xêíy ra khiïën cho möëi giao kïët giûäa khaách haâng vaâ thûúng hiïåu àöí vúä. Khöng phaãi luác naâo cöng ty cuäng luön luön laâ keã coá löîi àùåc biïåt laâ khi sûå viïåc nùçm ngoaâi têìm kiïím soaát cuãa hoå (suy thoaái toaân cêìu, tiïën böå kyä thuêåt, thaãm hoåa quöëc tïë, v.v...). Khi caác thûúng hiïåu bùæt àêìu vêåt vaä hay thêët baåi, noá thûúâng taåo nïn möåt nhêån thûác khöng hay vïì thûúng hiïåu, vïì thõ trûúâng hoùåc sûå caånh tranh. Nhêån àõnh naây thûúâng laâ kïët quaã cuãa möåt trong baãy töåi löîi chïët ngûúâi sau àêy cuãa viïåc thiïët lêåp thûúng hiïåu: • Mêët kyá ûác thûúng hiïåu. Àöëi vúái nhûäng thûúng hiïåu lêu nùm, kyá ûác trúã thaânh möåt vêën àïì àaáng kïí. Möåt khi thûúng hiïåu quïn mêët laâ noá àaä àûúåc xaác àõnh àïí àaåi diïån cho caái gò, ngay lêåp tûác noá seä vûúáng phaãi vêën àïì. Trûúâng húåp roä raâng nhêët cuãa viïåc mêët kyá ûác thûúng hiïåu xaãy ra khi möåt thûúng hiïåu lêu àúâi, àaáng tön troång cöë cöng saáng taåo möåt tñnh caách cùn baãn múái nhû khi Coca-Cola muöën thay thïë cöng thûác truyïìn thöëng cuãa hoå bùçng New Coke. Vaâ kïët quaã laâ thaãm haåi. • Tñnh àöåc àoaán cuãa thûúng hiïåu. Caác thûúng hiïåu àöi khi nuöi dûúäng khuynh hûúáng laâ àaánh giaá quaá mûác têìm quan troång vaâ khaã nùng cuãa mònh. Àêy chñnh laâ chûáng cúá khi möåt thûúng hiïåu tin laâ noá coá thïí nùæm vûäng möåt thõ trûúâng àöåc nhêët nhû trong trûúâng húåp cuãa Polaroid vúái thõ trûúâng chuåp hònh lêëy liïìn. Vaâ àiïìu naây cuäng khaá roää raâng khi möåt thûúng hiïåu thêm nhêåp vaâo möåt thõ trûúâng múái maâ noá khöng hïì
 • 12. 100 thêët baåi thûúng hiïåu lúán nhêët cuãa moåi thúâi àaåi • 11 phuâ húåp tñ naâo, àún cûã laâ trûúâng húåp cuãa Harley Davidson khi nöî lûåc àïí baán nûúác hoa. • Tñnh cuöìng voång cuãa thûúng hiïåu. Àöåc àoaán coá thïí àûa àïën cuöìng voång. Khi àiïìu naây xêíy ra, caác thûúng hiïåu muöën thêu toám caã thïë giúái bùçng caách múã röång thûúng hiïåu àïën moåi chuãng loaåi saãn phêím maâ hoå coá thïí tûúãng tûúång ra. Möåt söë, chùèng haån nhû Virgin, àaä ra ài cuâng vúái àiïìu naây. Möåt söë khaác, ñt hún, duâ sao cuäng khöng àïën nöîi nhû vêåy. • Tñnh loåc lûâa cuãa thûúng hiïåu. ‘Loaâi ngûúâi khöng thïí chõu àûång nöíi quaá nhiïìu thûåc tïë’, T.S. Eliot àaä viïët nhû vêåy. Caác thûúng hiïåu cuäng thïë. Quaã thïë, möåt söë thûúng hiïåu xem toaân böå quaá trònh marketing nhû möåt haânh àöång àïí che àêåy nhûäng thûåc tïë vïì saãn phêím cuãa hoå. Trong nhûäng trûúâng húåp cûåc àöå, hûúáng phaát triïín vïì phña nhûäng chuyïån khöng tûúãng cuãa thûúng hiïåu coá thïí dêîn àïën sûå döëi traá hoaân toaân. • Sûå mïåt moãi cuãa thûúng hiïåu. Möåt söë cöng ty caãm thêëy mïåt moãi vúái caác thûúng hiïåu cuãa hoå. Baån coá thïí thêëy àiïìu naây xaãy ra vúái nhûäng saãn phêím bõ boã quïn trïn caác kïå haâng mùåc cho buåi baám. Khi nhûäng mêìm möëng cuãa sûå mïåt moãi thûúng hiïåu biïíu hiïån caã trong lônh vûåc saáng taåo thò chuyïån suåt giaãm lûúång haâng baán ra laâ àûúng nhiïn. • Hoang tûúãng thûúng hiïåu. Àiïìu naây àöëi nghõch vúái tñnh àöåc àoaán cuãa thûúng hiïåu vaâ thûúâng xêíy ra khi möåt thûúng hiïåu phaãi àöëi mùåt vúái sûå caånh tranh coá khuynh hûúáng ngaây caâng gia tùng. Caác triïåu chûáng thöng thûúâng bao göìm: aáp lûåc muöën thûa kiïån caác àöëi thuã, muöën taái taåo laåi thûúng hiïåu cûá möîi saáu thaáng vaâ ham muöën bùæt chûúác caác àöëi thuã. • Khöng thñch ûáng thûúng hiïåu. Khi möåt thõ trûúâng dêìn phaát triïín möåt caách cùn baãn, caác thûúng hiïåu liïn quan àïën thõ
 • 13. 12 • 100 thêët baåi thûúng hiïåu lúán nhêët cuãa moåi thúâi àaåi trûúâng naây coá nguy cú trúã nïn khöng thñch ûáng hay àöëi nghõch hoaân toaân. Caác giaám àöëc thûúng hiïåu cêìn phaãi cöë duy trò thñch ûáng bùçng caách giûä vûäng võ thïë dêîn àêìu vïì chuãng loaåi saãn phêím nhû trong trûúâng húåp cuãa Kodak àang nöî lûåc vúái maáy aãnh kyä thuêåt söë. Nhûäng ngöå nhêån vïì viïåc thiïët lêåp thûúng hiïåu Caác cöng ty thûúâng bõ bêët ngúâ khi caác thûúng hiïåu cuãa hoå thêët baåi. Àiïìu naây xaãy ra vò hoå thûúâng quaá tin vaâo thûúng hiïåu cuãa mònh ngay tûâ luác khúãi àêìu. Duâ sao thò niïìm tin thûúng hiïåu naây cuäng khúãi nguyïn tûâ möåt thaái àöå muâ múâ vïì viïåc thiïët lêåp thûúng hiïåu chó dûåa quanh möåt hay nhiïìu nhûäng ngöå nhêån sau: • Nïëu möåt saãn phêím töët, noá seä thaânh cöng. Àiïìu naây roä raâng laâ khöng àuáng. Trïn thûåc tïë, möåt saãn phêím töët cuäng dïî daâng thêët baåi y nhû möåt saãn phêím xêëu. Vñ duå nhû saãn phêím Betamax, coá chêët lûúång hònh aãnh vaâ êm thanh töët hún bùng ghi hònh VHS nhûng àaä phaãi chõu thêët baåi möåt caách thaãm haåi. • Caác thûúng hiïåu thûúâng coá veã seä thaânh cöng hún laâ thêët baåi. Sai lêìm! Caác thûúng hiïåu vêîn phaãi gaánh lêëy thêët baåi trong tûâng ngaây. Theo möåt söë cuöåc thùm doâ, 80% caác saãn phêím múái gaánh chõu thêët baåi ngay sau khi giúái thiïåu, hún 10% khaác thêët baåi trong khoaãng thúâi gian nùm nùm àêìu. Khi phaát haânh möåt saãn phêím múái, baån seä chó coá möåt phêìn mûúâi hy voång laâ seä thaânh cöng lêu daâi. Nhû Robert McMath, cûåu uãy viïn mar- keting cuãa P&G àaä noái, möåt saãn phêím gaánh chõu thêët baåi dïî daâng hún laâ söëng soát.
 • 14. 100 thêët baåi thûúng hiïåu lúán nhêët cuãa moåi thúâi àaåi • 13 • Caác cöng ty lúán luön thaânh cöng trong thiïët lêåp thûúng hiïåu. Chuyïån thêìn thoaåi khöng thïí àûáng vûäng trong trûúâng húåp cuãa New Coke. Nhû trong quyïín saách naây seä cho baån thêëy, caác cöng ty lúán thûúâng coá veã phaãi gaánh chõu thêët baåi hún laâ thaânh cöng. Khöng möåt cöng ty naâo laâ àuã lúán àïën mûác khöng bõ taác haåi búãi nhûäng thaãm hoåa thûúng hiïåu. Trïn thûåc tïë, nhiïìu vñ duå trong quyïín saách naây nhêën maånh àïën möåt trong nhûäng nghõch lyá chñnh cuãa viïåc thiïët lêåp thûúng hiïåu – àoá laâ, thûúng hiïåu caâng lúán, caâng thaânh cöng, thò caâng dïî töín thûúng vaâ caâng dïî chïët yïíu hún. • Nhûäng thûúng hiïåu maånh àûúåc xêy dûång bùçng quaãng caáo. Quaãng caáo coá thïí höî trúå cho thûúng hiïåu, nhûng khöng thïí taåo nïn thûúng hiïåu tûâ nhûäng àiïìu vuån vùåt. Phêìn lúán thêët baåi cuãa nhûäng thûúng hiïåu lúán nhêët thïë giúái àïìu ài cuâng vúái nhûäng chiïën dõch quaãng caáo vö cuâng hao phñ. • Nïëu möåt caái gò àoá laâ múái meã, noá seä coá tñnh thuyïët phuåc. Coá thïí laâ coá nhûäng khoaãng tröëng trong thõ trûúâng, nhûng khöng coá nghôa laâ noá seä àûúåc lêëp àêìy. Àêy laâ möåt baâi hoåc àau àúán àöëi vúái RJR Nabisco Holdings khi hoå quyïët àõnh tung ra thõ trûúâng loaåi thuöëc huát khöng coá khoái. “Hoå cêìn coá chuát thúâi gian àïí hònh dung ra rùçng ngûúâi huát thuöëc cuäng hûáng caãm vúái phêìn khoái thuöëc khi huát” – möåt bònh luêån àaä tiïët löå nhû thïë. • Thûúng hiïåu maånh baão vïå cho saãn phêím. Àaä tûâng coá möåt thúâi laâ nhû vêåy, nhûng ngaây nay moåi viïåc àaä thay àöíi. Caác saãn phêím maånh hiïån nay phaãi höî trúå cho viïåc baão vïå thûúng hiïåu. Nhû caác trûúâng húåp cho thêëy, saãn phêím àaä trúã thaânh àaåi sûá cuãa thûúng hiïåu vaâ ngay caã möåt suåt giaãm duâ laâ nhoã nhoi vïì chêët lûúång hay chó laâ möåt chuát vêën àïì vïì hònh aãnh cuäng aãnh hûúãng àïën töíng thïí àùåc trûng cuãa thûúng hiïåu.
 • 15. 14 • 100 thêët baåi thûúng hiïåu lúán nhêët cuãa moåi thúâi àaåi Ngûúâi tiïu duâng coá thïí khiïën cho möåt chiïën lûúåc thûúng hiïåu tó mó kïët thuác trong thaãm baåi. Taåi sao phaãi chuá têm àïën thêët baåi? Muåc tiïu cuãa quyïín saách naây laâ cung cêëp nhûäng khuyïën caáo “sao àïí khöng” vúái nhûäng sai lêìm tai haåi trong viïåc thiïët lêåp thûúng hiïåu lúán nhêët cuãa moåi thúâi. Nhûäng thûúng hiïåu àûúåc chùæp caánh vúái nhûäng chiïën dõch quaãng caáo ngùæn nguãi trõ giaá haâng triïåu àö la trûúác khi chòm àùæm maâ khöng hïì coá taác àöång naâo tûâ caác àöëi thuã caånh tranh àaä xaác nhêån àiïìu àoá. Quyïín saách naây cuäng nhòn àïën nhûäng sai lêìm thûúng hiïåu àûúåc ghi nhêån cuãa nhûäng cöng ty cûåc kyâ thaânh cöng nhû Virgin, Coca-Cola, IBM, General Motors vaâ nhiïìu nûäa. Xin àoán chaâo caác baån àïën vúái khu vûúân nho thûúng hiïåu, núi maâ caác cöng ty duâng laâm chöî yïn nghó cho nhûäng thûúng hiïåu lêy lêët cuãa hoå hay àïí mùåc cho chuáng vêët vûúãng àêu àoá. Trong khi nhûäng cêu truyïån “kinh hoaâng” vïì viïåc thiïët lêåp thûúng hiïåu naây coá thïí cho ta thêëy thêët baåi laâ àiïìu khöng thïí traánh khoãi, nhûng nhûäng vñ duå cuãa chuáng seä höî trúå chuáng ta xaác àõnh àûúåc nhûäng khu vûåc hiïím nguy chñnh yïëu. Hy voång laâ quyïín saách naây seä àem laåi cho caác baån nhûäng baâi hoåc trong saáng nïëu khöng muöën noái laâ àaáng súå. Àûâng àïí mònh phaãi mú thêëy nhûäng cún aác möång.
 • 16. CHÛÚNG 2 Nhûäng thêët baåi àiïín hònh
 • 17. Sûå thêët baåi cuãa möåt söë thûúng hiïåu àaä chûáng toã roä raâng rùçng chuáng àûúåc baân caäi vaâ möí xeã búãi nhûäng chuyïn gia marketing ngay tûâ khi chuáng vûâa xuêët hiïån. Nhûäng thêët baåi àiïín hònh naây giuáp miïu taã möåt thûåc tïë laâ möåt saãn phêím khöng cêìn phaãi laâ tïå múái hûáng chõu lêëy thêët baåi àaáng buöìn. Quaã thïë, nhû trong trûúâng húåp cuãa New Coke maâ chuáng töi seä giúái thiïåu àêìu tiïn, saãn phêím naây quaã laâ möåt sûå àïì cao cho cöng thûác maâ noá àaåi diïån. Lyá do thêët baåi cuãa noá chó laâ do viïåc thiïët lêåp thûúng hiïåu maâ thöi. Coca-Cola àaä quïn mêët laâ thûúng hiïåu chñnh cuãa mònh àaä àûúåc àõnh àïí thïí hiïån àiïìu gò. Hoå ngang ngaånh cho rùçng muâi võ laâ yïëu töë duy nhêët maâ ngûúâi tiïu duâng quan têm. Àêy quaã laâ àiïìu sai lêìm! Trïn thûåc tïë, moåi vñ duå trong chûúng naây àaánh dêëu nhûäng sai soát marketing cùn baãn maâ nhiïìu thûúng hiïåu khaác vêîn lùåp ài lùåp laåi. Nhûäng sai soát naây bao göìm nhûäng sai lêìm cú baãn nhû àõnh giaá sai, choån tïn sai vaâ hoang tûúãng vïì
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks