PJM 3112 KK

 Social Media

 6 views
of 17

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
PJM 3112 KK
Share
Tags
Transcript
  PROGRAM PENGELOLAAN PERMAINAN TRADISIONAL 1.0 PENGENALAN Kursus Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (PJM 3112) merupakan kursus yang wajib diikuti oleh para pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Semester 5. Kursus ini meliputi konsep asas pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan. Selain itu, kursus ini memberi peluang kepada pelatih untuk menerokai dengan lebih mendalam tentang keperluan pengurusan permainan tradisional. Melalui kursus ini, pelatih diberi penekanan mengenai aspek-aspek pengurusan permainan tradisional iaitu perancangan, pengurusan masa, pengelolaan dan sebagainya. Kursus ini melahirkan para pelatih yang kreatif dan inovatif dalam penganjuran pertandingan permainan tradisional yang berkesan. 2.0 RASIONAL Kursus ini memberi pendedahan kepada pelatih tentang pengurusan permainan tradisional. Justeru, program penganjuran permainan tradisional ini diharap dapat mengembangkan aspek pengurusan permainan dalam kalangan pelatih. Program ini mendorong para pelatih menjana idea-idea baru dalam menganjurkan sesuatu permainan tradisional. 3.0 TUJUAN 3.1 Memenuhi kehendak sukatan kursus Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan. 3.2 Guru pelatih dapat didedahkan dengan jenis-jenis permainan tradisional dan cara pengurusannya. 3.3 Mengenal pasti dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 3.4 Mengintegrasikan kemahiran pengurusan sukan yang dipelajari untuk melaksanakan pertandingan permainan tradisional yang sistematik.    4.0 OBJEKTIF Objektif permainan tradisional Lari Balok ini adalah untuk: 4.1 Memberikan pendedahan serta pengalaman kepada guru-guru pelatih untuk mengendalikan sebarang aktiviti ketika berada di sekolah nanti. 4.2 Mempelajari serta meningkatkan kemahiran pengurusan serta pentadbiran untuk penganjuran acara ataupun pertandingan. 4.3 Memupuk dan mengeratkan perpaduan melalui permainan tradisional yang dilaksanakan. 4.4 Meningkatkan tahap disiplin serta kepatuhan dalam diri setiap peserta. 4.5 Menggalakkan penglibatan secara aktif guru-guru pelatih dalam menyertai aktiviti yang dijalankan. 4.6 Mempertingkat daya keyakinan serta percaya kemampuan diri sendiri. 4.7 Memberi peluang kepada guru pelatih untuk mempelajari serta mengenali permainan tradisional melalui keseronokan dalam permainan tersebut. 4.8 Menyemai nilai-nilai murni serta etika melalui penglibatan dalam program yang dilaksanakan. 4.9 Menguji ketahanan daya tahan otot dengan perlakuan berulang.  4.10 Menguji keseimbangan tubuh badan dan kelincahan serta ketangkasan perlakuan fizikal.      5.0 TEMPAT Padang IPG Kampus Kent, Tuaran 6.0 TARIKH DAN MASA Tarikh : 11 Mac 2014  Hari : Selasa Masa : 2.50 petang  –  3.10 petang    7.0 SENARAI NAMA GURU PELATIH YANG TERLIBAT Seramai 10 orang ( 5 lelaki, 5 Perempuan) Lampiran 1    JAWATANKUASA INDUK PENASIHAT Datuk Mary Teresa Kinajil (Pengarah IPG Kampus Kent, Tuaran) PENGERUSI En. Romli Bin Darus (Timbalan Pengarah IPG Kampus Kent, Tuaran) SETIAUSAHA En. Victor P/L Salanggang (Ketua Jabatan JPJK) PENSYARAH PENYELARAS En. Christopher James Ansun (Pensyarah JPJK) AHLI JAWATANKUASA En. Daniel Hedwig Chew(Pensyarah JPJK) En. Syibin Bin Jaafar (Pensyarah JPJK) En. Simon Guntalib (Pensyarah JPJK)  JAWATANKUASA PELAKSANA PENGERUSI Mujid Benazer NAIB PENGERUSI Hendery Gambias SETIAUSAHA Faizatul Hanim Matdin BENDAHARI Norlina Binti Gapare AJK PERALATAN Kang Chin Leong (K) Jonathan Gregory AJK PERSIAPAN TEMPAT Mohd Hairi Bin Said (K) Kok Ying Ying AJK KEHAKIMAN  Ariathy Fairuz Ali(K) Kiu Tou Tung Muhamad Firdaus Sherna Sufina Binti Sahadan  Anyline Luntak AJK DOKUMENTASI DAN LAPORAN  Siti Nurhafiza Binti Bolong
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks