Pedagogika resocjalizacji

 Technology

 24 views
of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Pedagogika resocjalizacji
Share
Tags
Transcript
  Pedagogika resocjalizacji Pedagogika resocjalizacyjna    –   t wtórny prces scjalizacji. Pwstała z pziału peaggiki specjalnej na rewalidację (ziaływanie na sby ysfunkcyjne fizycznie i psychicznie) i resocjalizację (ziaływanie na sby niestswane spłecznie).   Twórcą peaggiki rescjalizacji była Maria Grzegrzewska, która scharakteryzwała w spsób naukwy pjęcie sby spłecznie niestswanej. Wg Grzegrzewskiej taka sba:  - ma tenencje spłecznie negatywne,  - nieżyczliwy stsunek  rugieg człwieka,  -jest konfliktowa z otoczeniem, - narusza prząek prawny i mralny,  -  jest niechętna  pracy i nauki,  - występuje w niej brak krytycyzmu i pwiezialnści za swje czyny  -przejawia zaburzenia w sferze emocjonalnej. Grzegorze wska pała również jakie ziałania należy pjąd wbec sób ysfunkcjnalnych moralnie: 1)   Należy w nich rzwinąd wiarę we własne siły,  2)   Zwrócid ich uwagę ku wartścim pzytywnym,  3)   Rzbuzid pzytywny stsunek  pracy zawwej i spłecznej,  4)   Nauczyd ich pknywania trunści  własnych siłach,  5)   Kształtwad warunki krzystne la przebiegu prcesów emcjnalnych.   Kntynuatrem myśli peaggiki Grzegrzewskiej byli:      Czesław Czapów,      Stanisław Jelewski   A w czasach współczesnych:      Lesław Pytka,      Stanisław Machel,      Brunn Hłyst,      Anrzej Knpczyoski,      Anrzej Bałanynwicz,      Prof. Holka,    Prof. Sobczak,    Ks. Hojnicki Rescjalizacja mże knywad się zarówn w systemie twartym jak i zamkniętym. O tym fakcie ecyuje wymiar sprawieliwści. W ramach systemu zamkniętego   funkcjnują zakłay karne, pprawcze, areszty ślecze, schrniska la nieletnich.   W systemie otwartym   kreślanym mianem PROBACJI czyli uziałem spłeczeostwa w rescjalizacji mamy  czynienia pprzez funkcjnwanie kurateli sąwej, nazru elektrniczne go i nadzoru  plicyjneg. Większą skutecznśd rescjalizacja aje w warunkach systemu twarteg chciażby z teg wzglęu, że sba jej pana nie zrywa kntaktu ze śrwiskiem naturalnym, a nazór kntrlny na nią sprawuje spłeczeostw. Dla rescjalizacji ważny jest uział rziny w prcesie wychwania, zwłaszcza sób skazanych. Ważnym tez elementem jest system wartści i zasa etycznych uwzglęnianych w prcesie wychwawczym. Rescjalizacja parta jest zawsze na diagnozie, która ma charakter zindywidua lizwany i w której t prpnuje się takie mety wychwawcze, które mgą byd najwłaściwsze i najskuteczniejsze w anym przypaku. Prblemem la rescjalizacji jest z jenej strny stygmatyzacja spłeczna a z rugiej strny funkcjnwanie w więziennictwie subkultury więziennej. Rescjalizacja pwinna też zakłaad metę ialgu i współziałania skazaneg w jeg prcesie wychwawczym. Skutecznśd rescjalizacji mierzy się tym  jak uży jest prcent recyywistów, a także czy w anej placówce rescjalizacyjnej utwrzył się właściwy klimat la ziałao wychwawczych i czy w niej wychwawcy cieszą się autrytetem wśró wychowanków. 28.02.2013r. T: Relacje wychwawcy z wychwankiem w ramach ziałao prfilaktyczn -resocjalizacyjnych. Każy człwiek buuje specyficzne relacje, które pwinny byd parte na zasaach:  1)   Zasada akceptacji, 2)   Zasaa pmitwści,  3)   Zasada indywidualizacji, 4)   Zasaa twartści na rugieg człwieka,  5)   Zasada instancji obiektywnych- pchzenie  każeg bez uprzezeo,  6)   Zasaa aktywnści,  7)   Zasada ze spłwści,  8)   Zasada autorytetu. W centrum wychwanie rescjalizacyjneg staje zawsze knkretny człwiek lateg wychwawca pwinien pamiętad  następujących i isttnych elementach w prcesie wychwania:  - Wychwanek ma niezbywalne praw  wszechstrnneg rzwju, gyż jest sbą wlną i pwiezialną. - Ma praw  błęu,  zachwania własnej intymnści a także jak istta myśląca i czująca pwinien współuczestniczyd we własnym prcesie wychwania.  Pod czas przebiegu prcesu rescjalizacji pwinn się uwzglęnid jeg 4 najważniejsze etapy:  1)   Nawiązanie kntaktu na płaszczyźnie wychwawca -wychowanek. 2)   Uruchmienie w nim sumienia jak mechanizmu kntrli wewnętrznej.  3)   Sprawdzenie czy sumienie to funkcjonuje w spsób biektywny i prawiłwy.  4)   Zmierzanie do autonomizacji wychowanka czyli do samowychowania. Zaaniem wychwawczym jest myfikacja frm i spsbów funkcjnwania spłeczneg wychwanków w celu przygtwania ich  właściweg życia zgneg z czekiwan iami spłecznymi.    Relacje jakie pwstają pmięzy wychwawcą a wychwankiem są warunkwane stpniem wzajemneg zaufania, brej wli i twartści. Prces rescjalizacji knuje się w tzw. rzeczywistości wychowawczej na którą skłaają się:  - osoby wychowu  jące –  wychowawcy - osoby wychowywane  –  wychowankowie - warunki eterminujące przebieg i strukturę prcesu wychwawczeg.   Efektywnśd rescjalizacji w znacznym stpniu zależna jest  kmpetencji peagga,  mety pstępwania z wychwankiem raz  k onanej uprzednio diagnozy resocjalizacyjnej, która pwinna mied w sbie zarówn cenę skali niestswania spłeczneg wychwanka jak również zakłaad mżliwści, które n psiaa, a które mgą przyczynid się  skutecznej pracy wychowawczej. Współczesna   rescjalizacja zakłaa zróżnicwaną metykę pstępwania kłaąc nacisk zwłaszcza na pstawę aktywizującą wychwanka.   CHARAKTERYSTYCZNE KONCEPCJE W RESOCJALIZACJI : I.   Lesław Pytka –   przestawiciel szkły warszawskiej, twórca pręcznika akaemiskieg ,, Peaggika rescjalizacyjna”. Jeg pstawwą przesłanką w rescjalizacji jest wprowadzenie tzw. nurtu aksjologicznego . Mówi, że chcąc rescjalizwad trzeba stswad 4 rodzaje nurtu aksjologicznego: 1)   Związany z analizą/ceną funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnych (mniej karania więcej wychwania + kntakt ze spłeczeostwem)  2)   Reguły minimalnej interwencji    –   (lepiej zmusid  pracy niż zamykad w więzieniu, ograniczona interwencja policji) 3)   Pejście pmitwe i persnalistyczne  każej osoby  – (nie ceniamy człwieka tylk  jego czyn) 4)   Owływanie się  tzw. wyższych celów i wartści, które kształtują charakter człwieka(wyższe wartści t kulturwśd, uchwśd, religia, muzykterapia)   Pytka w pracy rescjalizacyjnej wymienia 3 mele pstępwania:  1) indywidualistyczny  –   z człwieka trzeba wybyd pzytywne cechy, które mgą wpłynąd na jeg zmianę zachwania przez jeg zaintereswania   2) spłeczny –   spłeczeostw ma byd wzrem la jenstki, rzina i śrwisk pracwnicze, zawwe ma mied wpływ  3) interdyscyplinarny  –   płączenie wzrwania się na elementach pzytywnych spłeczeostwa i tych pzytywnych które są w wychwanku  II.   Czesław Czapów –   wyrębnił 3 pstawwe funkcje rescjalizacji:  a)   Opiekuoczą  b)   Wychwawczą  c)   Terapeutyczną    Twierził, że wszystkie te 3 funkcje są równie ważne i isttne w wychwaniu. Zbierając własne świaczenia napisał książkę ,,  wychwaniu rescjalizacyjnym” wskazując na ptrzebę realizacji wyżej wymieninych funkcji w prcesie wychwawczym.  III.   Henryk Machel  –  profesor i dyrek tr zakłau karneg, który zwrócił uwagę w rescjalizacji knywanej w ramach izlacji więziennej na deprywacyjny (zachwania grszące) i transmisyjny (pwielanie tych zachwao) charakter kary pzbawienia wlnści.   Zwrócił uwagę na kniecznśd selekcjnwania skazanych( starszych  młszych, recyywistów  tych co pierwszy raz itd.) 07.03.2013r. T : Dialog, personalizm i samowychowanie. DIALOG: Proces wychowawczy    wymaga inywiualizacji i pmitwści. Wynika t stą, że człwiek ma niezbywalną gnśd sby luzkiej i zarazem praw  samostanowienia o sobie. Na kolejnych etapach swojego rozwoju psycho- fizyczneg nie tylk pznaje rzeczywistśd, ale uczy się p owiedzialnego i wartściująceg życia.   Wychowanie    jest zawsze prcesem bustrnnym, lateg też metoda wychowania , nie mże byd jeynie umralniającym przekazem , ale pwinna zawierad pstawę ialgiczną, gzie chzi  wzajemnych interakcji spłecznych   na zasaach akceptacji i autprezentacji swich pgląów . Taką metdą stswaną w prcesie rescjalizacji   jest DIALOG POMIĘDZY WYCHOWAWCĄ a WYCHOWANKIEM  –   który zakłaa wzajemny szacunek, kmprmis i rzetelne prezentwanie swich racji. Dialg, więc nie mże byd tylk rzmwą na zasaach przekazu wiezy i czekiwao.  Musi byd związany z pstawą empatii  , czyli wczuwania się z pstawą rugiej strny. Nie mże byd jenak w metzie tej przypaku, całkwitej rezygnacji ze swich przeknao p wpływem najczęście  j wychowawcy, który z racji swej pzycji mże byd sbą minującą w ialgu.   Dialg jest mżliwy, ale gy zaistnieje mięzy pmitami ialgu ZASADA DOBROWOLNOŚCI, rzetelneg przekazu treści rzmwy, a także prezentacji własnych czekiwao w zaistniałej s ytuacji wychowawczej.    Z metą ialgu związany jest PERSONALIZM , czyli  podmiotowe traktowanie każdej sby z akceptacją jej człwieczeostwa, ale również z biektywną ceną  jej postawy i zachowania. Resocjalizacja bowiem szanuje prawo wychowanka do jego autoprezentacji, czekiwao, pgląów czy zaintereswao. Uwzglęnia przee wszystkim weryfikację tych pstaw wśró wychwanków, które naruszyły prząek prawny i mralny w spłeczeostwie.   Gnściwe, pmitwe, sbwe –  czyli personalistyczne traktowanie wychwanka zawsze pwinn mied miejsce w każej sytuacji wychwawczej, bez wzglęu na skalę niestswania spłeczneg sób panych prceswi wychowawczemu. Karl Wjtyła jeszcze jak etyk, filzf, a ptem już jak papież JPII w swej myśli i przekazie tykającym prblemów luzkich zawsze wskazywał, że niepważalny w strukturze spłeczeostwa jest element gnściwy, podmiotowy i tym samym personalistyczny. Przedmiotem resocjalizacji    nie jest bwiem cena człwieka, ale cena jeg czynów, ich weryfikac  ja i uspłecznienie.   Współczesna rescjalizacja nie mże skutecznie ziaływad na człwieka paneg prcesm wychwawczym,  jeśli nie bęzie traktwad g z szacunkiem i gnścią, jak sbę, która chd ppełniła czyn przestępczy, t jenak nie przestała   byd człwiekiem.   SAMOWYCHOWANIE: Cały prces rescjalizacji zmierza  samowychowania , które jest rozumiane  jak kierwanie własnym rzwjem i własnym pstępwaniem weług przyjętych wzrów, ale w taki spsób, że człwiek już sam, bez sób nazrujących   staje się za nie pwiezialny . Samwychwanie jest kntynuacją wychwania i psiada kreślną strukturę :   1 .   Ma kreślny cel. Dana jenstka g kntynuuje.   2 . Elementem samwychwania jest sampznanie i knfrntacja kreślneg ieału z brazem włas nej osoby. 3 . Samwychwanie zakłaa pejmwanie knkretnych zabiegów samwychwawczych, które w następstwie prwazą  samkntrli i
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks