Materials 1 ESO int

 Education

 20 views
of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
1. SUPORTS, PROCEDIMENTS, TÈCNIQUES I MATERIALS DE VISUAL I PLÀSTICA1r. Cicle d’ESO 2. Els materials iprocedimentspictòrics són tanantics coml’existència de…
Share
Transcript
 • 1. SUPORTS, PROCEDIMENTS, TÈCNIQUES I MATERIALS DE VISUAL I PLÀSTICA1r. Cicle d’ESO
 • 2. Els materials iprocedimentspictòrics són tanantics coml’existència de lespersones.
 • 3. MOLTES VEGADES PINTEM, DIBUIXEM,TREBALLEM AMB MATERIALSGRAFICOPLÀSTICS QUE COMPREM ALES BOTIGUES, SENSE SABER D’ONSURTEN,QUÈ SÓN I COM ES FAN.HAS DE SABER QUE ANTIGAMENT TOTARTISTA ES FABRICAVA PERSONALMENTTOTS AQUESTS MATERIALS PERQUÈ DEBOTIGUES I FÀBRIQUES QUE ENSERVISSIN NO N’HI HAVIA!
 • 4. EL DILUENT EL PIGMENT +AGLUTINANTOli de lliOuGoma aràbigaCola blanca EL SUPORT
 • 5. ELS PIGMENTS SÓNPETITES PARTÍCULES ENPOLS DE COLOR.
 • 6. ES MOLEN I ES BARREGENAMB L’AGLUTINANT PERFORMAR UN PROCEDIMENT
 • 7. L’AGLUTINANT ÉS AMB ELQUE BARREGEM ELPIGMENT PERQUÈS’ENGANXI AL SUPORT IDÓNA NOM A MOLTSPROCEDIMENTS. GOMA ARÀBIGA: aquarel·la i témpera
 • 8. LA CERA: les ceres
 • 9. L’OU: el tremp d’ou
 • 10. LA COLA PLÀSTICA:l‘acrílic i el vinil.
 • 11. L’OLI D’OLIVA, DE LLI, etc.:la pintura a l’oli
 • 12. EL SUPORT ÉS L’ELEMENTRECEPTOR DE LA PINTURA O DELDIBUIX. TÉ UNES QUALITATSMATERIALS I FORMALS.
 • 13. PASTEL....................................PAPER FRESC.....................................UN MUR AQUAREL·LA........................... PAPER GUAIX/ TINTA..........................PAPER TREMP.....................................TELA, UNA FUSTA OLI............................................TELA, UNA TAULA, UN MUR CERA........................................PAPER, UNA FUSTA ACRÍLIC...................................TELA, PAPER, UNA FUSTA COLLAGE.................................DIVERSOSUn suport pot ser absorbent, flexible, rígid, transparent, opac, texturat, llis.
 • 14. ALTRES PROCEDIMENTS EL CARBONET
 • 15. LLAPIS DE GRAFIT: TOU I DUR
 • 16. ELS LLAPIS DE COLOR
 • 17. EL COLLAGE
 • 18. ELS PASTELS
 • 19. LA TINTA XINA
 • 20. EINES DE DIBUIX TÈCNIC REGLE COMPÀSCARTABÓ IESCAIRE
 • 21. EL COLORCOLORS COLORSFREDS CÀLIDS
 • 22. MONTSE FILELLA B.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks