05 Anul 1844 in profetie - Jeff Pippenger - Notite Tabara Porumbacu 2013

 Others

 50 views
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Notite prelegeri sustinute in tabara de studiu biblic al profetiilor de la Campus Porumbacu din iulie-august 2013 (de Jeff Pippenger).
Share
Tags
Transcript
  1844 IN PROPHECY #5 T HE E LIJAH M ESSAGE T HE J UDGMENT   OF 70AD  Matthew 3:7  T HE V OICE  Matthew 3:1–3; Isaiah 40:1–5 “Among the mountains of Gilead, east of theJordan, there dwelt in the days of Ahab a man of faith and prayer whose fearless ministry wasdestined to check the rapid spread of apostasy inIsrael. Far removed from any city of renown, andoccupying no high station in life, Elijah theTishbite nevertheless entered upon his missionconfident in God’s purpose to prepare the way before him and to give him abundant success. Theword of faith and power was upon his lips, and hiswhole life was devoted to the work of reform. Hiswas the voice of one crying in the wilderness torebuke sin and press back the tide of evil. Andwhile he came to the people as a reprover of sin,his message offered the balm of Gilead to the sin-sick souls of all who desired to be healed.”  Prophets and Kings , 119. M ILLER  “Thousands were led to embrace the truth preached by William Miller, and servants of God were raisedup in the spirit and power of  Elijah to proclaim themessage. Like John , the forerunner of Jesus, thosewho preached this solemn message felt compelledto lay the ax at the root of the tree, and call uponmen to bring forth fruits meet for repentance. Their testimony was calculated to arouse and powerfullyaffect the churches and manifest their realcharacter. And as the solemn warning to flee fromthe wrath to come was sounded, many who wereunited with the churches received the healingmessage; they saw their backslidings, and with bitter tears of repentance and deep agony of soul,humbled themselves before God. And as the Spiritof God rested upon them, they helped to sound thecry, ‘Fear God, and give glory to Him; for the hour of His judgment is come.’”  Early Writings , 233. 1844 ÎN PROFEIE #5 Ț M ESAJUL (S OLIA ) LUI I LIE J UDECATA   DIN 70 D .H R  .  Matei 3:7  G LASUL  Matei 3:1–3; Isaia 40:1–5 “În munţii Galaadului, la răsărit de Iordan, trăia înzilele lui Ahab un om al credinţei şi rugăciunii acărui lucrare neînfricată era destinată să opreascărăspândirea rapidă a apostaziei în Israel. Departede orice oraş renumit şi neavând o poziţie înaltă însocietate, Ilie Tişbitul a intrat totuşi în misiunea luiîncrezător în planul lui Dumnezeu de a pregăticalea înaintea lui şi de a-i da succes deplin.Cuvântul credinţei şi al puterii era pe buzele lui şiîntreaga lui viaţă era consacrată lucrării dereformă. Glasul lui era al unuia care striga înpustie pentru a mustra păcatul şi pentru a respingevalul răului. Dar, deşi a venit la oameni camustrător al păcatului, solia lui oferea balsamul deGalaad sufletelor bolnave de păcat ale acelora caredoreau să fie vindecaţi.”  Profei i Regi ț ș , 119. M ILLER  “Mii de oameni au fost conduşi să îmbrăţişezeadevărul predicat de William Miller şi au fostridicaţi slujitori ai lui Dumnezeu în duhul şi puterea lui Ilie pentru a proclama solia. Asemenealui Ioan, premergătorul lui Isus, cei care au predicat această solie solemnă s-au simţitconstrânşi să-şi lase securea la rădăcina copaculuişi să-i cheme pe oameni să aducă roade vrednicede pocăinţă. Mărturia lor a fost gândită pentru aactiva şi a afecta serios bisericile, determinându-lesă-şi dea pe faţă adevăratul caracter. Şi, pe măsurăce răsuna avertizarea solemnă de a fugi de mâniaviitoare, mulţi care făceau parte din diferite biserici au primit solia vindecătoare; şi-au văzutapostazia şi, cu lacrimi amare de pocăinţă şi profundă durere sufletească, s-au smerit înaintealui Dumnezeu. Şi, în timp ce Duhul lui DumnezeuSe odihnea asupra lor, au ajutat şi ei să se deastrigătul: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă,căci a sosit ceasul judecăţii Lui!”” ScrieriTimpurii , 233.1  According to His Word 1 Kings 17:1; Revelation 11:3–7; 1 Kings 18:4 The Wilderness 1 Kings 17:2–16; Revelation 12:6, 14–16 Three Times 1 Kings 17:17–24; Hosea 6:1–3; John 2:18–22;Matthew 12:38–40 Three and a Half Years 1 Kings 18:1; Luke 4:25–26 Obadiah 1 Kings 18:2–14 Before Whom I Stand 1 Kings 18:15–16; John 20:17–22; Luke 24:36–45 He that Troubles Israel 1 Kings 18:17–18; Matthew 24:15; Daniel 9:26;Revelation 12:14-16; 2:18–22 The People Answered Not 1 Kings 18:19–21; Revelation 3:14–17 The Contest 1 Kings 18:22–24 Activities of the Enemies 1 Kings 18:25–29 The Altar Call 1 Kings 18:30; Revelation 3:18–22 Twelve Stones 1 Kings 18:31; Revelation 7 A Measuring (Three Times) 1 Kings 18:32–35“The act of Christ in breathing upon his disciplesthe Holy Ghost, and in imparting his peace tothem, was as a few drops before the plentifulshower to be given on the day of Pentecost.” Spirit of Prophecy , volume 3, 243.“Unless we are daily advancing in theexemplification of the active Christian virtues, weshall not recognize the manifestations of the HolySpirit in the latter rain. It may be falling on hearts După Cuvântul Său 1 Împărai 17:1; Apocalipsa 11:3–7; ț 1 Împărai 18:4 ț Pustia 1 Împărai 17:2–16; Apocalipsa 12:6, 14–16 ț De Trei ori 1 Împărai 17:17–24; Osea 6:1–3; Ioan 2:18–22; ț  Matei 12:38–40 Trei ani i Jumătate ș 1 Împărai 18:1; Luca 4:25–26 ț Obadia 1 Împărai 18:2–14 ț Al Cărui Slujitor Sunt 1 Împărai 18:15–16; Ioan 20:17–22; Luca 24:36–  ț 45 Cel care Nenoroceşte pe Israel 1 Împărai 18:17–18; Matei 24:15; Daniel 9:26; ț  Apocalipsa 12:14-16; 2:18–22 Poporul Nu i-a Răspuns Nimic 1 Împărai 18:19–21; Apocalipsa 3:14–17 ț Confruntarea 1 Împărai 18:22–24 ț Aciuni ale Vrăjmailor ț ș   1 Împărai 18:25–29 ț Chemarea la Altar 1 Împărai 18:30; Apocalipsa 3:18–22 ț Doisprezece Pietre 1 Împărai 18:31; Apocalipsa 7 ț O Măsurare (De Trei Ori) 1 Împărai 18:32–35 ț Aciunea lui Hristos de a sufla asupra ucenicilor  ț  Săi Duhul Sfânt, i de a le oferi pacea Sa a fost ș  asemenea căderii câtorva stropi de ploaie înaintede a se revărsa din plin ploaia în ZiuaCincizecimii. Spirit of Prophecy , volumul 3, 243.„Dacă nu progresăm zilnic în exemplificareavirtuţilor creştine, nu vom recunoaşte manifestareaDuhului Sfânt în ploaia târzie. Este posibil caaceasta să vină în inima tuturor celor din jurul2  all around us, but we shall not discern or receiveit.” Testimonies to Ministers , 507. Let it be Known 1 Kings 18:36 Turning Hearts Back  1 Kings 18:37–39; Malachi 4:5–6 Judgment 1 Kings 18:40 The Sound of Rain (Disappointment) 1 Kings 18:41–43 A Great Rain 1 Kings 18:44nostru, dar noi nu o vom discerne şi nici nu o vom primi.”  Mărturii pentru pastori , 507. Să se tie Ș 1 Împărai 18:36 ț Întoarcerea inimilor 1 Împărai 18:37–39; Maleahi 4:5–6 ț Judecata 1 Împărai 18:40 ț Vuietul ploii (Dezamăgire) 1 Împărai 18:41–43 ț O Ploaie Mare 1 Împărai 18:44 ț 3
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks