GIS Romania

 Documents

 4 views
of 39

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Generalitati Introducere Sistemul GIS (Geographic Information System) este un sistem informational, bazat pe computer, ce foloseste reprezentarea si analiza digitala a elementelor geografice ce sunt prezente la suprafata terestra si a evenimentelor (atribute nonspatiale legate de geografia studiata) ce au loc pe acestea. Intelesul reprezentarilor digitale este conversia formei analogice (linie continua) intr-una digitala. “Fiecare obiect prezent pe Pamant poate fi geo-referentiat” este elementul
Share
Tags
Transcript
  GeneralitatiIntroducere Sistemul GIS (Geographic Information System) este un sistem informational, bazat pecomputer, ce foloseste reprezentarea si analiza digitala a elementelor geografice cesunt prezente la suprafata terestra si a evenimentelor (atribute nonspatiale legate degeografia studiata) ce au loc pe acestea. Intelesul reprezentarilor digitale este conversiaformei analogice (linie continua) intr-una digitala.“Fiecare obiect prezent pe Pamant poate fi geo-referentiat” este elementul fundamentalpentru asocierea oricarei baze de date GIS. Termenul “baza de date” este o colectie deinformatii despre lucruri si asociereaacestora unora cu altele, “geo referentierea” serefera la locatia unui nivel sau acoperirea in spatiu definit de un sistem referential decoordonate. Definirea GIS Un GIS este un sistem informaticproiectat sa lucreze cu date referentiate de catrecoordonate spatiale/geografice. Cu alte cuvinte, GIS este atat un sistem de baze dedatecu capacitati specifice pentru datele referentiate spatial cat si un set de operatiicare lucreaza cu aceste date. El este deseori considerat ca o harta de nivel inalt.Tehnologia GIS integreaza operatii comune pentru baze de date cum ar fi interogari sianaliza statistica, cu vizualizarea unica si beneficiile analizelor geografice oferite decatre harti. Acestecaracteristici deosebescGIS de alte sisteme informaticesi fac caacesta sa aiba valoare pentru o gama larga de public si de intreprinderi private pentruexplicarea unor evenimente, previziunea unor rezultate si planificarea strategiilor.Un sistem GIS este un sistem bazat pe computer care este utilizat pentru analiza sireproducereaelementelor prezente pe suprafata Pamantului si a evenimentelor care auloc pe aceste elemente. Pentru sublinierea rolului GIS trebuie amintit faptul ca 70% dindate au referinte geografice.Un sistem tipic GIS poate fi inteles cu ajutorul definitiilor urmatoare:-un sistem GIS este un instrument bazat pe computer pentru crearea de harti sianaliza lucrurilor care exista si a evenimentelor care au loc pe Pamant.-Burrough definea GIS in 1986 ca “Set de instrumente pentru colectarea,stocarea, apelarea, transformarea si afisarea datelor spatiale de la lumea realapentru un set de obiective particulare”.-Arnoff defineaGIS in 1989 ca “un sistem bazat pe computer care furnizeazapatru seturi de functiuni pentru manipularea datelor geo-referentiate:-Intrarea datelor;-Managementul datelor (stocarea si apelarea datelor);-Manipularea si analiza;-Iesirea datelor.”  GIS poate fi privit si ca un instrument pentru asistarea in luarea deciziilor simanagementul atributelor care cer analiza spatiala.Factoricare au contribuit la dezvoltarea GIS:-revolutia din domeniul tehnologiei informatiei;-tehnologia calculatoarelor;-captarea de imagini din satelit;-GPS;-Tehnologia comunicatiei;-Scaderea rapida a hardware-ului calculatoarelor, si in acelasi timp, si crestereaexponentiala a vitezei de operare a calculatoarelor;-Imbunatatirea functionalitatii software si interfetelor cu utilizatorul; Avantajele GIS GIS este un instrument efectiv pentru implementarea si monitorizarea infrastructurii unuioras. Astfel un GIS poate avea urmatoarele avantaje: a)Planificarea proiectelor Avantajele GIS sunt deseori gasite in planificarea in detaliu a proiectului care are multecomponente spatiale, unde analiza problemei este o necesitate inainte de incepereaproiectului. Generarea hartilor tematice este posibila pe baza uneia sau mai multor hartide baza, de exemplu: generarea unei harti privind utilizarea terenurilor pe bazacompozitie solului, a vegetatiei si a topografiei. Combinatia unica aunor elementeconcrete faciliteaza crearea unei astfel de harti tematice. Prin intermediul diferitelormodule, in GIS este posibila calcularea suprafetelor, lungimilor si a distantelor. b)Luarea deciziilor Zicala “mai buna informare duce la decizii mai bune” este un adevar pentru GIS cat sipentru alte sisteme informatice. Un GIS nu este un sistem automat de luare a deciziilordar este un instrument pentru interogarea, analiza si dispunerea datelor pe harta utilizatla sprijinirea procesului de luare a deciziilor. Tehnologia GIS poate fi utilizata laasistenta in procese cum ar fi prezentarea informatiilor la investigatii, sprijin inrezolvarea disputelor teritorialesi dispunerea pilonilor intr-o zona cu acces dificil. c)Analiza vizuala DTM (Digital Terrain Modeling) este un utilitar important al GIS. Folosind modelareaDTM/3D, terenul poate fi mai bine vizualizat, acest lucru conducand la o intelegere maibuna a relatiilor din cadrul acelui teren. Astfel utilizand GIS multe calcule si modelarihidrologice devin mult mei usoare, de exemplu volumul apelor si lacurilor, volumuleroziunii solului, cantitatea de pamant care trebuie excavata (pentru canale, drumuri,baraje). GIS nu este folosit numai in domeniile mentionate pana acum ca exemple, elpoate fi folosit si in stiinte sociale (analiza distributie populatiei, probleme administrativeetc.). d)Imbunatatirea integrarii organizationale Multe organizatii care au implementat un sistem GIS au gasit, ca unul din principalelebeneficii, este imbunatatirea managementului organizatiei si resurselor. Deoarece GIS  are calitatea de a seturi de date impreuna prin intermediul geografiei, el faciliteazacomunicarea si partajarea informatiilor intre departamente. Prin crearea unei baze dedate partajate un departament poate beneficia de munca altui departament, datele pot ficolectate o singura data si pot folosite de mai multe ori. Componentele GIS Sistemele GIS sunt compuse din urmatoarele cinci componente fundamentale:-hardware;-software;-date;-oameni;-metode.HardwareAcesta consta din sistemul unui computer pe care va rula un sofware GIS. Se poatealege un sistem hardware incepand cu un calculator personal cu un procesor de 300MHz siterminand cu un super computer care capacitatea de ordinul TeraFLOPS.SoftwareSoftware-ul GIS furnizeaza functiile si instrumentele necesare stocarii, analizei si afisariiinformatiilor geografice. Cateva exemple de software GIS sunt urmatoarele: MapInfo,ARC/Info, AutoCAD Map etc. Software-ul necesar este dictat de catre specificulaplicatiei.DateDatele geografice si datele tabelare pot fi colectate in cadrul firmei sau cumparate de lafurnizorii de date comerciale. Hartile digitale formeaza intrarilede date de baza pentruGIS. Un sistem GIS va integra datele spatiale cu alte resurse de date si pot chiar utilizaun DBMS, folosit de majoritatea organizatiilor sa intretina datele lor specifice, pentrugestionarea datelor spatiale.OameniUtilizatorii GIS sunt de la specialistii care proiecteaza si intretin sisteme pana la cei carefolosesc aceste sisteme sa isi faca treaba de zi cu zi.Utilizatorii de sisteme GIS pot foimpartiti in doua mari categorii. Operatori CAD/GIS a caror sarcina consta invectorizarea obiectelor pe harti. Utilizarea acestor date vectorizate pentru realizarea deinterogari, analize si a altor aplicatii sunt responsabilitatea inginerilor/utilizatorilor GIS.  MetodeDeasupra tuturor, pentru ca un sistem GIS sa fie un succes, acesta trebuie sa operezedupa un plan bine proiectat si dupa un set de reguli, acestea sunt modele si practici deoperare unice pentru fiecare organizatie. Exista diferite tehnici folosite pentru creareade harti si pentru utilizarea ulterioara a acestora. Hartile pot fi create in mod automatsau manual folosind imagini scanate.Aplicatii GISCartografierea computerizata si analiza spatiala au fost dezvoltate simultan in catevadomenii. Starea actuala nu ar fi fost atinsa daca nu ar fi fost o interactiune stransa intrediferite domenii precum: retelele de utilitati, cartografierea cadastrala, cartografiereatopografica, cartografierea tematica, procesarea de imagini, informatica, planificareaurbana si rurala, stiintele pamantului si geografie.Tehnologia GIS devine rapid uninstrument standard pentru managementul resurselor naturale. Utilizarea efectiva a unuimare volum de date spatiale este dependenta de existenta unui sistem eficient demanevrare a datelo geografice si de procesare a acestora pentru transformarea datelorin informatii utilizabile. Tehnologia GIS este utlizata sa asiste managerii in luareadeciziilor prin indicarea diferitelor alternative in planificarea dezvoltarii si a conservarii siprin modelarea rezultatelor potentiale ale diferitelor scenarii. Trebuie remarcat faptul caorice proces incepe si se termina cu lumea reala. Datele sunt colectate din lumea reala.Principalele domenii de aplicare-Diferite activitati de planificare:-Planificare urbana, constructia de locuinte, planificarea transporturilor,conservarea arhitecturala, design urban, planificarea terenurilor;-Aplicatii bazate pe reteaua de strazi:definirea si organizarea rutelor vehiculelor,aplicatii pentru localizare si interventie in caz de dezastre;-Aplicatii bazate pe resursele naturale:managementul mediului si analizaimpactului asupra mediului, distributia si exploatarea resurselor naturale;-Analize: amplasamentele fabricilor de materiale toxice sau cu grad ridicat de risc,studierea habitatelor animalelor si rutelor de migrare;-Managementul terenurilor: zonarea (delimitarea unor anumitor zone, in cadruloraselor sau a altor entitati organizatorice, ce au anumite caracteristici), achizitiade terenuri, analiza impactului de mediu, managementul si intretinerea calitatiinaturale a terenurilor;-Managementul utilitatilor: localizarea conductelor si a cablurilor subterane pentruactivitati de intretinere, planificare si interventie
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks